มัลดิฟ name

އަޅުގަނޑުމެން

ޕީއެމް ޕްރޫފް ރީޑިން ސަރވިސަރސް އަކީ އެމެރިކާގެ މިންގަނޑު ތަކަށް އިންގިރޭސި ބަހުގެ ލިޔުންތައް އިސްލާހްކޮށް އަދި ލިޔުމުގެ ހަމަތަކަށް ފެތޯ ބަލައިދޭ ޚިދުމަތެކެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ 2012އިން ފެށިގެން މި ޚިދުމަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހައި ގައުމަކަށް އޮންލައިން ކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕީއެޗްޑީ/މާސްޓަރސް ތީސިސް އަދި ޑިސަރޓޭޝަން، ކޮންފަރެންސް ތަކަށް ފަރުމާ ކުރެވޭ ލިޔުންތައް، ޖަރނަލްސް އަދި ހަމަ އެހެންމެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލް އަދި ފަންނީ ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިތުމަތް އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހޯއްދަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ހިންހަމަ ޖެހުމުގެ ޝުޢޫރުތަކުން ހާމަ ކޮށްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަރުދަނާކަމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކަމުގެ އިތުރުން އަތްފޯރާ ފަށުގައި އެންމެނަށްވެސް މިޚިދުމަތް ލިބެން ހުރިކަމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިތުމަތްތައް

އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަފަރާތުގެ ލިޔުން ނުހަނު ފަރުވާތެރި ކަމާއި އެކު އެތްކޮށް ކިޔައި، އިނގިރޭސި ބަހުގެ ހަމަތަކަށް ފެތޭތޯ ބަލައި އަދި ކުށްތައް އިސްލާޙު ކޮށްދެމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ސްޕެލިން، ބަހުގެ ގަވާއިދު، އިމްލާ، ޖުމްލަ ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތް، ޖުމްލަތަކުގެ ތަރުތީބު އަދި ހަމަ، ބަސްބޭނުން ކުރުމުގެ މައިގަނޑު ހަމަތަކަށް ފެތޭތޯ ބެލުން އަދި ޢިލްމީ ކުލަ އެކުލެވިފައިފައި ވޭތޯ ބެލުން ހިމެނެއެވެ. ތިޔަފަރާތުގެ ލިޔުން ޕްރިންޓް ނުވަތަ ޝާޢިޢު ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ލިޔުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ އެންމެހައި ފުރިހަމަކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްދެމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދަރިވަރުންނަށް ހިންހަމަ ޖެހިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކީ އެކުދިންގެ ލިޔުން ޝާޢިޢު ކޮށްދިނުމުގެ އަމާޒު ޙާސިލް ކުރުމަށެވެ. ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ނުހަނު ބޮޑަށް ހިފަހަށްޓާ މިންގަނޑެކެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަޖުރިބާ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ލިޔުންތައް ޕްރޫފްރީޑް ކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ އެހީތެރިވެދީފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޔުނިވަރިސިޓީ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

Maldives National University

Maldives Polytechnic

Mandhu College

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެކްސްޕާރޓުން

އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ހުރިހައި އިޑިޓަރުންނަކީވެސް އިންގިރޭސި މާދަރީބަހުގެ އަހުލުވެރިންނެވެ. އަދި ވަކި ވަކި ދާއިރާތަކުގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާ ހުރި އެދާއިރާތަކުން ދުނިޔޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން މަތީ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ހުރިހައި ލިޔުންތައްވެސް އެލިޔުމަކަށް ގެނެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގެނެސްދީ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ލިޔުމުގެ މާނައާއި ފަންނުވެރި ކުލަ ޖެއްސުމުގެ ޔަގީންކަން ދެމެވެ. އަދި ޢިލްމީ ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އަޅުގަނޑުމެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމެވެ.

ޑޮކިއުމަންޓް އަޕްލޯޑް ކުރުމަށްފަހު 24 ގަޑީއިރު ތެރޭގައި އަގު ހޯއްދަވާ

Get started

การแจ้งเตือนการเริ่มทำงานอกจากลูกค้าของเรา

 • ขอบคุณสำหรับเอกสาร..เยี่ยมมาทำงาน!
  หลังจากที่ผมฆ่าชางแล้ว,China. Kgm มหาวิทยาลัยประเทศจีนหลังจากที่ผมฆ่าชางแล้ว,China. Kgm มหาวิทยาลัยประเทศจีน
 • Second time I used this service. Helpful for my publication
  Ahmad, King Saud University Saudi ArabiaAhmad, King Saud University Saudi Arabia
 • เยี่ยมมาก!! ขอแนะนำ!!
  Gamon,Kasetsart มหาวิทยาลัย,ประเทศไทยGamon,Kasetsart มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย
 • satisfied with the works .. thumbs up
  Hoon, Seoul National University (SNU), South KoreaHoon, Seoul National University (SNU), South Korea
 • good job!! спасибо!!
  Dmitri, Moscow State University, RussiaDmitri, Moscow State University, Russia
 • Used PM Proofreading multiple times prior to journal article peer review I am satisfied with their service - proofreading task is good and easy for communication with staff
  Nira, Indian Institute of Science Education and Research, PuneNira, Indian Institute of Science Education and Research, Pune
 • เสมอมา PM Proofreading สำหรับเอกสารของข้าและพวกเขาเสมอช่วยเกี่ยวกับพ่อต้องปรับปรุงคุณภาพของการเขียนมาก่อน submission. ขอบคุณอีกครั้ง
  เชนมหาวิทยาลัยของฮ่องกงฮ่องกงเชนมหาวิทยาลัยของฮ่องกงฮ่องกง
 • คุณภาพของ proofread เป็นเรื่องดีเวลาเร็วออกใบรับรองเตรียมไว้ให้สำหรับฟรีสำหรับบันทึกประจำวัน. ทั้งหมดอยู่ในทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ดีและน่าเชื่อถือสำหรับบริการ proofreading. ฉันจะแนะนำว่าให้เป็นเรื่องนี้สำหรับเหมือนกัน
  Akasha,เมื่อคืของเดลี,อินเดียAkasha,เมื่อคืของเดลี,อินเดีย
 • เยี่ยมเครื่องมือแก้ไขการบริการ
  Alina ที่มหาวิทยาลัยของ pakistan. kgm สถานปากีสถานAlina ที่มหาวิทยาลัยของ pakistan. kgm สถานปากีสถาน
 • มีความสุขกับงาน ขอบคุณมากที่รัก pm proofreaiding
  คือเอมอรี่,Sabanci มหาวิทยาลัย,ไก่งวงคือเอมอรี่,Sabanci มหาวิทยาลัย,ไก่งวง
 • ขอบคุณ PM Proofreading. ของฉันกระดาษถูกปรับปรุงข้อมูลแล้วหลังจากการ proofread โดยทีมของคุณ. ซึ้งมากๆ
  Nur,Universiti บรูไนดูรัสซาลาม(UBD),บรูไนNur,Universiti บรูไนดูรัสซาลาม(UBD),บรูไน
 • ฉันพอใจกับบริการจาก pm proofreading..จะใช้อีกครั้ง..
  Gamon,Chulalongkorn มหาวิทยาลัย,ประเทศไทยGamon,Chulalongkorn มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย

English proofreading and editing services for academic work, including PhD/Master theses and dissertations, journals and conference papers. We have been in direct collaboration with postgraduate students, professors and academic staff from Universities in the Maldives and on a global scale since 2012.