Vemal, Tiến sĩ, MBA

Vemal, Tiến sĩ, MBA

Kỹ Thuật Vật liệu, Kỹ Thuật Ô Tô, Quản trị Kinh doanh